نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور ترکیبی عمان مسقط و صلاله

مـبـدا: تهران
مقـصـد: عمان - مسقط
مـدت اقـامت: 7 شب و 8 روز
ساعت حرکت: 09:15
ساعت برگشت: 21:00
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
برگشت: هوائی
قشم ایر قشم ایر
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور ترکیبی عمان مسقط و صلاله حرکـت جمعه ۷ مهر

عکس SAFEER INTERNATIONAL

SAFEER INTERNATIONAL

MILLENIUM RESORT
Muscat
صبحانه
دو تخته
25,150,000 Toman + 110 USD
یک تخته
36,290,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس GARDEN HOTEL

GARDEN HOTEL

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
25,390,000 Toman + 110 USD
یک تخته
26,790,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CAESAR

CAESAR

MILLENIUM RESORT
Khuwair
صبحانه
دو تخته
25,690,000 Toman + 110 USD
یک تخته
37,360,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس ROZANA

ROZANA

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
26,190,000 Toman + 110 USD
یک تخته
37,890,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس PLATINIUM

PLATINIUM

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
26,730,000 Toman + 110 USD
یک تخته
37,360,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس IBIS

IBIS

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
27,260,000 Toman + 110 USD
یک تخته
38,940,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس BEST WESTERN

BEST WESTERN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
26,990,000 Toman + 110 USD
یک تخته
37,890,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس SWISS BELINN

SWISS BELINN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
28,590,000 Toman + 110 USD
یک تخته
40,530,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس LEVATIO

LEVATIO

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
29,890,000 Toman + 110 USD
یک تخته
43,170,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس WYNDHAM GARDEN

WYNDHAM GARDEN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
29,370,000 Toman + 110 USD
یک تخته
42,640,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CITY SEASONS

CITY SEASONS

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
28,590,000 Toman + 110 USD
یک تخته
42,090,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CROWNE PLAZA

CROWNE PLAZA

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
44,420,000 Toman + 110 USD
یک تخته
74,320,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس INTERCONTINENTAL

INTERCONTINENTAL

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
50,760,000 Toman + 110 USD
یک تخته
87,520,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----

هتل های تور ترکیبی عمان مسقط و صلاله حرکـت جمعه ۱۴ مهر

عکس SAFEER INTERNATIONAL

SAFEER INTERNATIONAL

MILLENIUM RESORT
Muscat
صبحانه
دو تخته
23,650,000 Toman + 110 USD
یک تخته
34,790,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس GARDEN HOTEL

GARDEN HOTEL

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
23,890,000 Toman + 110 USD
یک تخته
25,290,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CAESAR

CAESAR

MILLENIUM RESORT
Khuwair
صبحانه
دو تخته
24,190,000 Toman + 110 USD
یک تخته
35,860,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس ROZANA

ROZANA

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
24,690,000 Toman + 110 USD
یک تخته
36,390,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس PLATINIUM

PLATINIUM

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
25,230,000 Toman + 110 USD
یک تخته
35,860,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس IBIS

IBIS

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
25,760,000 Toman + 110 USD
یک تخته
37,440,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس BEST WESTERN

BEST WESTERN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
25,490,000 Toman + 110 USD
یک تخته
36,390,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس SWISS BELINN

SWISS BELINN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
27,090,000 Toman + 110 USD
یک تخته
39,030,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس LEVATIO

LEVATIO

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
28,390,000 Toman + 110 USD
یک تخته
41,670,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس WYNDHAM GARDEN

WYNDHAM GARDEN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
27,870,000 Toman + 110 USD
یک تخته
41,140,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CITY SEASONS

CITY SEASONS

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
27,090,000 Toman + 110 USD
یک تخته
40,590,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CROWNE PLAZA

CROWNE PLAZA

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
42,920,000 Toman + 110 USD
یک تخته
72,820,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس INTERCONTINENTAL

INTERCONTINENTAL

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
49,260,000 Toman + 110 USD
یک تخته
86,020,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----

هتل های تور ترکیبی عمان مسقط و صلاله حرکـت جمعه ۲۱ مهر

عکس SAFEER INTERNATIONAL

SAFEER INTERNATIONAL

MILLENIUM RESORT
Muscat
صبحانه
دو تخته
23,150,000 Toman + 110 USD
یک تخته
34,290,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس GARDEN HOTEL

GARDEN HOTEL

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
23,390,000 Toman + 110 USD
یک تخته
24,790,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CAESAR

CAESAR

MILLENIUM RESORT
Khuwair
صبحانه
دو تخته
23,690,000 Toman + 110 USD
یک تخته
35,360,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس ROZANA

ROZANA

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
24,190,000 Toman + 110 USD
یک تخته
35,890,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس PLATINIUM

PLATINIUM

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
24,730,000 Toman + 110 USD
یک تخته
35,360,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس IBIS

IBIS

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
25,260,000 Toman + 110 USD
یک تخته
36,940,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس BEST WESTERN

BEST WESTERN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
24,990,000 Toman + 110 USD
یک تخته
35,890,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس SWISS BELINN

SWISS BELINN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
26,590,000 Toman + 110 USD
یک تخته
38,530,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس LEVATIO

LEVATIO

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
27,890,000 Toman + 110 USD
یک تخته
41,170,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس WYNDHAM GARDEN

WYNDHAM GARDEN

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
27,370,000 Toman + 110 USD
یک تخته
40,640,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CITY SEASONS

CITY SEASONS

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
26,590,000 Toman + 110 USD
یک تخته
40,090,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس CROWNE PLAZA

CROWNE PLAZA

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
42,420,000 Toman + 110 USD
یک تخته
72,320,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----
عکس INTERCONTINENTAL

INTERCONTINENTAL

MILLENIUM RESORT
صبحانه
دو تخته
48,760,000 Toman + 110 USD
یک تخته
85,520,000 Toman + 110 USD
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
----

خـدمـات

  • اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای انگلیسی زبان

مـدارک

  • پاسپورت

توضیحـات

4 شب مسقط 3 شب صلاله

***در صورت درخواست هتل های دیگر در شهر صلاله با کانتر مربوطه تماس گرفته شود.
***هزینه پرواز داخلی 110 دلار میباشد.

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info