نیاز به مشاوره رایگان برای خرید خود دارید؟

مقصد

تور لحظه آخری ارمنستان

مـبـدا: تهران
مقـصـد: ایروان
مـدت اقـامت: 3 شب و 4 روز
ساعت حرکت: 13:05
ساعت برگشت: 11:30
حـمل و نـقل
رفت: هوائی
Fly Arna Fly Arna
برگشت: هوائی
Fly Arna Fly Arna
پـذیرایـی این تـور شـامل

صبحانه

نهار

شام

نوشیدنی

هتل های تور لحظه آخری ارمنستان حرکـت سه شنبه ۱۱ مهر

عکس NUR

NUR

صبحانه
دو تخته
9,990,000 Toman
یک تخته
12,590,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس PRIMER

PRIMER

Karapet Ulnetsi
صبحانه
دو تخته
12,290,000 Toman
یک تخته
15,390,000 Toman
کودک با تخت
10,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس BELLA

BELLA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
12,190,000 Toman
یک تخته
15,700,000 Toman
کودک با تخت
10,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس SHIRAK

SHIRAK

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
12,590,000 Toman
یک تخته
15,190,000 Toman
کودک با تخت
12,390,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس YEREVAN DELUXE

YEREVAN DELUXE

صبحانه
دو تخته
13,490,000 Toman
یک تخته
17,690,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس REGINEH

REGINEH

Armenakyan
صبحانه
دو تخته
12,990,000 Toman
یک تخته
15,790,000 Toman
کودک با تخت
11,790,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI CENTRAL INN

ANI CENTRAL INN

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
14,190,000 Toman
یک تخته
18,090,000 Toman
کودک با تخت
11,090,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ROYAL PLAZA

ROYAL PLAZA

Martiros Saryan
صبحانه
دو تخته
13,890,000 Toman
یک تخته
19,090,000 Toman
کودک با تخت
12,890,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس PRESIDENT HRAZDAN

PRESIDENT HRAZDAN

Dzorapi
صبحانه
دو تخته
14,490,000 Toman
یک تخته
19,000,000 Toman
کودک با تخت
12,290,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس IN CITY

IN CITY

صبحانه
دو تخته
14,290,000 Toman
یک تخته
18,690,000 Toman
کودک با تخت
11,190,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس METROPOL

METROPOL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
14,990,000 Toman
یک تخته
18,290,000 Toman
کودک با تخت
12,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NACHO

NACHO

صبحانه
دو تخته
15,390,000 Toman
یک تخته
19,990,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ARARAT

ARARAT

صبحانه
دو تخته
15,290,000 Toman
یک تخته
20,790,000 Toman
کودک با تخت
12,090,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI PLAZA

ANI PLAZA

صبحانه
دو تخته
16,290,000 Toman
یک تخته
21,190,000 Toman
کودک با تخت
12,190,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس OPERA SUIT

OPERA SUIT

صبحانه
دو تخته
16,390,000 Toman
یک تخته
21,690,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس CENTRAL

CENTRAL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
16,490,000 Toman
یک تخته
22,690,000 Toman
کودک با تخت
10,900,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NOVA

NOVA

صبحانه
دو تخته
16,590,000 Toman
یک تخته
22,390,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI GRAND

ANI GRAND

صبحانه
دو تخته
17,390,000 Toman
یک تخته
24,090,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NATIONAL

NATIONAL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
21,490,000 Toman
یک تخته
32,200,000 Toman
کودک با تخت
11,590,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس RADISSON BLU

RADISSON BLU

ویکتوریا پارک
صبحانه
دو تخته
21,890,000 Toman
یک تخته
30,690,000 Toman
کودک با تخت
13,390,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman

هتل های تور لحظه آخری ارمنستان حرکـت سه شنبه ۱۸ مهر

عکس NUR

NUR

صبحانه
دو تخته
9,990,000 Toman
یک تخته
12,590,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس PRIMER

PRIMER

Karapet Ulnetsi
صبحانه
دو تخته
12,290,000 Toman
یک تخته
15,390,000 Toman
کودک با تخت
10,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس BELLA

BELLA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
12,190,000 Toman
یک تخته
15,700,000 Toman
کودک با تخت
10,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس SHIRAK

SHIRAK

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
12,590,000 Toman
یک تخته
15,190,000 Toman
کودک با تخت
12,390,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس YEREVAN DELUXE

YEREVAN DELUXE

صبحانه
دو تخته
13,490,000 Toman
یک تخته
17,690,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس REGINEH

REGINEH

Armenakyan
صبحانه
دو تخته
12,990,000 Toman
یک تخته
15,790,000 Toman
کودک با تخت
11,790,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI CENTRAL INN

ANI CENTRAL INN

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
14,190,000 Toman
یک تخته
18,090,000 Toman
کودک با تخت
11,090,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ROYAL PLAZA

ROYAL PLAZA

Martiros Saryan
صبحانه
دو تخته
13,890,000 Toman
یک تخته
19,090,000 Toman
کودک با تخت
12,890,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس PRESIDENT HRAZDAN

PRESIDENT HRAZDAN

Dzorapi
صبحانه
دو تخته
14,490,000 Toman
یک تخته
19,000,000 Toman
کودک با تخت
12,290,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس IN CITY

IN CITY

صبحانه
دو تخته
14,290,000 Toman
یک تخته
18,690,000 Toman
کودک با تخت
11,190,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس METROPOL

METROPOL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
14,990,000 Toman
یک تخته
18,290,000 Toman
کودک با تخت
12,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NACHO

NACHO

صبحانه
دو تخته
15,390,000 Toman
یک تخته
19,990,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ARARAT

ARARAT

صبحانه
دو تخته
15,290,000 Toman
یک تخته
20,790,000 Toman
کودک با تخت
12,090,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI PLAZA

ANI PLAZA

صبحانه
دو تخته
16,290,000 Toman
یک تخته
21,190,000 Toman
کودک با تخت
12,190,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس OPERA SUIT

OPERA SUIT

صبحانه
دو تخته
16,390,000 Toman
یک تخته
21,690,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس CENTRAL

CENTRAL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
16,490,000 Toman
یک تخته
22,690,000 Toman
کودک با تخت
10,900,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NOVA

NOVA

صبحانه
دو تخته
16,590,000 Toman
یک تخته
22,390,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI GRAND

ANI GRAND

صبحانه
دو تخته
17,390,000 Toman
یک تخته
24,090,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NATIONAL

NATIONAL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
21,490,000 Toman
یک تخته
32,200,000 Toman
کودک با تخت
11,590,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس RADISSON BLU

RADISSON BLU

ویکتوریا پارک
صبحانه
دو تخته
21,890,000 Toman
یک تخته
30,690,000 Toman
کودک با تخت
13,390,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman

هتل های تور لحظه آخری ارمنستان حرکـت سه شنبه ۲۵ مهر

عکس NUR

NUR

صبحانه
دو تخته
9,990,000 Toman
یک تخته
12,590,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس PRIMER

PRIMER

Karapet Ulnetsi
صبحانه
دو تخته
12,290,000 Toman
یک تخته
15,390,000 Toman
کودک با تخت
10,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس BELLA

BELLA

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
12,190,000 Toman
یک تخته
15,700,000 Toman
کودک با تخت
10,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس SHIRAK

SHIRAK

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
12,590,000 Toman
یک تخته
15,190,000 Toman
کودک با تخت
12,390,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس YEREVAN DELUXE

YEREVAN DELUXE

صبحانه
دو تخته
13,490,000 Toman
یک تخته
17,690,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس REGINEH

REGINEH

Armenakyan
صبحانه
دو تخته
12,990,000 Toman
یک تخته
15,790,000 Toman
کودک با تخت
11,790,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI CENTRAL INN

ANI CENTRAL INN

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
14,190,000 Toman
یک تخته
18,090,000 Toman
کودک با تخت
11,090,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ROYAL PLAZA

ROYAL PLAZA

Martiros Saryan
صبحانه
دو تخته
13,890,000 Toman
یک تخته
19,090,000 Toman
کودک با تخت
12,890,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس PRESIDENT HRAZDAN

PRESIDENT HRAZDAN

Dzorapi
صبحانه
دو تخته
14,490,000 Toman
یک تخته
19,000,000 Toman
کودک با تخت
12,290,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس IN CITY

IN CITY

صبحانه
دو تخته
14,290,000 Toman
یک تخته
18,690,000 Toman
کودک با تخت
11,190,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس METROPOL

METROPOL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
14,990,000 Toman
یک تخته
18,290,000 Toman
کودک با تخت
12,990,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NACHO

NACHO

صبحانه
دو تخته
15,390,000 Toman
یک تخته
19,990,000 Toman
کودک با تخت
14,690,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ARARAT

ARARAT

صبحانه
دو تخته
15,290,000 Toman
یک تخته
20,790,000 Toman
کودک با تخت
12,090,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI PLAZA

ANI PLAZA

صبحانه
دو تخته
16,290,000 Toman
یک تخته
21,190,000 Toman
کودک با تخت
12,190,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس OPERA SUIT

OPERA SUIT

صبحانه
دو تخته
16,390,000 Toman
یک تخته
21,690,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس CENTRAL

CENTRAL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
16,490,000 Toman
یک تخته
22,690,000 Toman
کودک با تخت
10,900,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NOVA

NOVA

صبحانه
دو تخته
16,590,000 Toman
یک تخته
22,390,000 Toman
کودک با تخت
تماس بگیرید
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس ANI GRAND

ANI GRAND

صبحانه
دو تخته
17,390,000 Toman
یک تخته
24,090,000 Toman
کودک با تخت
11,490,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس NATIONAL

NATIONAL

مرکز شهر
صبحانه
دو تخته
21,490,000 Toman
یک تخته
32,200,000 Toman
کودک با تخت
11,590,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman
عکس RADISSON BLU

RADISSON BLU

ویکتوریا پارک
صبحانه
دو تخته
21,890,000 Toman
یک تخته
30,690,000 Toman
کودک با تخت
13,390,000 Toman
کودک بدون تخت
8,990,000 Toman

خـدمـات

  • اقامت در هتل
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر
  • راهنمای فارسی زبان
  • گشت شهری

مـدارک

  • پاسپورت
  • شناسنامه
  • کارت ملی

توضیحـات

تاریخ های 27 تیر ماه طبق پکیج بوده و تاریخ 10 و 3 مرداد به ترتیب شامل 2.000.000 و 3,000,000 تومان افزایش نرخ میباشد. 

بـرنامه سـفر

برنامه سفر برای این تور ثبت نشده

نظرات کاربران
ثبت نظر مشاهده نظر ها
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ارسال می کند
استفاده از مطالب سایت ‌های هالیدی با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری اکوتک می‌باشد. مرورگر پیشنهادی
شبکه گردشگری HiHoliday در آدرس های زیر معتبر بوده و وب سایت های دیگر با این نام کلاه بردار و مورد تایید این شرکت نمی باشند. HiHoliday.ir HiHoliday.org HiHoliday.net HiHoliday.info